Knask på ein fredag: Mai

Made By Elephant

Månaden med flest off­isielle frida­gar er plut­se­leg over og me ser allereie tilbake på den med sakn… Fortvilin­ga til tross, her er litt knask som kan­skje kan få humøret opp på veg­en att.

Denne månadens vevknask:

Eg star­tar friskt med eit par av dei nettsi­dene som har fan­ga mi inter­esse for design og gode nettløysingar.

Om du synes enkelte av nettsi­dene eg pre­sen­ter­ar er for lette i kosten, kan du jo alltids sjekke ut kva Elek­troavdelin­gen har å til­by av tyn­gde med si nettside:

Aldri ein fredag utan…

…Noreg Rundt? Det kan så vere, men i dette til­fel­let er det snakk om ein god sam­ling gratis knask i form av ikon­er, skrifter og brush­er til (meir eller min­dre) fritt bruk:

The Wolf and the pig

Det er vel ikkje tvil om at japa­narane har teft for kreative idear og detal­jar når det har litt tid til overs. Stop-Motion-videoen under er eit teikn på akku­rat det:

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!