Typografi-geek, eg? Fullt mogleg…


For dei av dykk som kjen­ner meg veit at eg er særs oppteken av typografi. I mitt daglege verke som mediegrafikar arbei­dar eg for at infor­masjon skal kome fram på ein god måte ved hjelp av vakker typografi.

Sidan eg gjekk på bar­neskulen har eg hatt ei inter­esse for tekst. Då eg kom såpass langt at eg måtte velge kva veg eg ville gå yrkesmes­sig var det ein jamn kamp mel­lom jour­nal­istyr­ket og det å ver­ta ein mediegrafikar — eller typograf som det heitte før i tida. Det vart sistnemnte.

I dette yrket har inter­es­sa for alt innan design og sær­leg typografi steget til nye høgder. Eg investerte i High-Log­ic sitt Font Cre­ator Pro­gram i 2001 for å skape eigne typografiske uttrykk i form av skrift­snitt. Resul­ta­ta kan du sjå hjå DaFont der alle mine skrifter til fri benyt­ting av deg (men don­er gjerne om du har lyst!). Bruk dei på, og til, kva som helst på både det per­son­lege og kom­mer­sielle plan. Det einaste eg ber om, er at dei ikkje vert sol­gt vidare, men slikt gjer man jo berre ikkje. Eller?

Om du vel å nytte ei eller fleire av skriftene mine, hadde det vore sabla kose­leg å fått sett kva dei vert nyt­ta til! Send meg gjerne ei lenkje, eit bilete eller eit pro­dukt. Kan nemne at Gladatur Rum og Unin­tend­ed allereie har vorte nyt­ta i både data- og iPhone-spel. Reint fan­tastisk spør du meg! Sjekk også innom inn­leg­ga mine som innheld meir eller min­dre stoff om emnet typografi. Ein del kjekke ressur­sar å finner der, skal du sjå!

Har du ei side eller eit pro­dukt du gjerne vil deko­rere med ein spe­siell skrift­type eller eit anna typografisk snitt, kan eg sikkert hjelpe deg! Utfor­dringar er alltid skoi! Kon­takt meg i såfall.

Loading comments...
%d bloggers like this: