Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

God jul!

Me er komen til vegs ende på julekalen­deren for i år. Eg håpar den har falt i smak hjå mine lesarar, og sær­leg dei som er ekstra interesert i typografi. Det er på tide å ynsk­ja god jul!

Categories
Skrifter/typografi

Eit paradis for den typofile

Det er litle julaf­tan, det forten­er noko litt ekstra. Eg synst i alle fall at innhaldet bak luka for dagen er vel verdt å tipse deg om der­som du er inter­essert i typografiens vidun­der­lege verd.

Categories
Skrifter/typografi

Typografisk tips #3

Det skulle gjerne ha kome fleire av dei, men her er kalen­deren sitt siste typografiske tips — i alle fall på denne sida av året. I dag skal eg vise deg litt av fin­urleghei­tane til Open­Type. Velkomen inn i luke 22!

Categories
Skrifter/typografi

På jakt etter riktig skjermskrift

I dag har eg den æra av å gi deg eit gjesteinn­legg av ein med hjar­ta i Brann og hov­udet fullt av kunnska­par innan det å trykke rik­tig og av typografi. Les Per Arne Flat­berg sine tankar om skjermskrifter.

Categories
Skrifter/typografi

Frå hand til skrift

Nei, eg skal ikkje pre­sen­tere ei veiled­ning på kor­leis du skriv­er for hand i dag. Ber om orsak om tit­te­len er mis­visande i såfall. I luka for dagen vil eg nem­leg pre­sen­tere ein svenske som ser ut til å over­føre hand­skrift til dig­i­tal utgåve med pre­sisjon.

Categories
Skrifter/typografi

Typografisk tips #2

I luka for dagen kjem det nok eit typografisk tips. Denne gong er det kan­skje litt meir for vidarekomne, men det kan uan­skvett vere verdt å få med seg. I alle fall om du til dagen driv med myk­je sideom­brekking og vil vite kor­leis ein enkelt lagar ini­tialer i byr­jin­ga av tek­sten…

Categories
Artfundige saker Grafikk/design Skrifter/typografi

Inovativ bruk av typografi

Tekst og typografi kan få folk til å le og gråte. Den kan vere traust og kjede­leg, eller den kan vere rik­tig så inno­v­a­tiv og gøyal. Eg skal vise deg nokre her i luka for dagen.

Categories
Skrifter/typografi

Nice Web Type

Som mange er kjend med så står Con­tent is King sterkt hjå mange av dei som skal ut med infor­masjon på ei nett­side. Men kva om godt innhald vert kom­bin­ert med ein gjen­nomtenkt typografi, og kva vil framti­da bringe?

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Viking spelte på ein mobil

De små russerene hop­pet i skjul. Plut­se­leg var araberen der langt foran den man­gel­fulle reservøren, og lem­pa alle goril­laene hen­synslaust. Ein raud høvd­ing rodde 22 gonger på elleve timar. Kame­lane erta mange tyskarar. Ein direk­tør var grå og tilsette ein grøn narkolan­gar. Det er fredag.

Categories
Skrifter/typografi

Typografisk tips #1

I luka for dagen skal eg gi deg eit lite tips du kan­skje kan dra nytte av i desse jule­tider. I dag skal me nem­leg kikke nærare på noko så fin­ur­leg som lin­je­fall og kor stor innverk­nad dette har på utsjå­nad og kor les­bart tek­sten vert.