Typografisk tips #2


Dette tipset er alt­så for alle dei av dykk som skal lage større bok­stav over fleire lin­jer fyrst i eit avs­nitt. Også kalla innlei­ings­bok­stav eller ini­tial. Ombrekking­spro­gram­met InDe­sign har stø­nad for dette og nokre av dei små jus­teringane eg skal pre­sen­tere i dag er hen­ta frå det.

Eg star­tar med van­leg brødtekst. Gjerne opprett ein avs­nitts­mal (para­graph style) for å lette vidare arbeid, og/eller der­som du skal nytte denne typografien seinare.

Opprett kopi av original

No som all tekst er satt i same stil går du til palet­ten med sti­lane og drar malen Brødtekst ned i ny mal for å opprette ein kopi basert på den opprinnelege.

Endre namn på laget

Dobbeltk­likk den nyop­pret­ta malen og endre namn til for eksem­pel Brødtekst INITIAL. Fyrst går du til Indents and Spac­ing i menyen på ven­stre side og sett ver­di­en for First Line Indent til 0 mm. Deretter vel­gjer du meny­punk­tet Drop Caps and Nest­ed Styles. Her er det magien skjer.

Sett inn antal lin­jer ini­tialen skal stå på (eventuelt også om det skal vere fleire bok­stavar i denne). Vik­tig: For best resul­tat, sjekk at det er huka av i valet Align Left Egde. Dette er for at ini­tialen skal kome i lik ven­strekant som resten av spal­ta. Huk Pre­view av og på for å sjå forskjellen.

Trykk OK for å fullføre.

But wait, there is more!

Diverre har eg ikkje funne ut kor­leis ein enkelt kan gjere siste fin­ish automa­tisk (om det finst, tek eg gjerne mot tips alt­så!). Så, for å lage til det ultimate/finaste resul­tatet må du inn og gjere litt manuelt arbeid. Dette vil eg berre anbe­fale der­som du har tid og resul­tatet skal flikkast med. Det eg vil opp­nå er å få litt meir avs­tand mel­lom ini­tialen og dei to siste «ini­tial-lin­jene». Sjå skjer­mdump over.

Det du skal gjere er å gå inn på slut­ten av fyrste lin­je og lage ein mjukt lin­jeskift. Dette gjer du enkelt ved å trykke Shift+Enter på tas­taturet, eller gå i menyen Type › Insert Break Char­ac­ter › Forced Line Break. Der­som det opp­står eit lite mel­lom­rom før fyrste ord på neste lin­je, fjernar du denne. Du skal nem­leg set­je inn ein halv kegel-mel­lom­rom. Gjer dette ved å trykke CMD/CRTL+Shift+N, eller vel­gje frå menyen Type › Insert White Space › En Space. Gjer dette for neste lin­je også.

Kvifor så mykje makk for å skape ein enkel effekt?

Jo, for­di det ser litt betre ut i til­legg til at lesaren ser fort at ini­tialen star­tar fyrste lin­ja. Kan­skje innlysande i utgongspunk­tet, men då fell me tilbake på utsjå­nad. Men som sagt, dette er ikkje nød­vendig i det store og heile, det berre ska­par ein betre typografisk finish!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: