På jakt etter riktig skjermskrift

Dette er eit gjesteinn­legg skriv­en av Per Arne Flat­berg. Han job­bar med myk­je rart hjå Palo­grafen i Bergen. I til­legg til typografi og anna som typogra­far og grafikarar styr­er med, er han også oppteken av å trykke rik­tig. Her tek han for seg skrif­ta du ser på skjermen:

På jakt etter den rette skjermfonten

Apple har nylig tatt vekk og lagt til fonter i sitt iBooks-pro­gram på iPad.

Endrin­gen fikk meg til å på nytt tenke over hva som er de beste fontene for bruk på skjerm. For oss som dri­ver med web­de­sign eller webpro­duk­sjon, er tvangstrøyen med et begrenset sett fonter omsider tatt av oss i og med CSS3, diverse smarte løs­ninger for font­bruk som Google Web Fonts, Type­Kit og en rekke andre leverandør­er. Vi kan stort sett bruke hvilke fonter vi vil. Men bør vi?

Oppløsningen

Frem til for ganske få år siden, holdt vi oss ofte til grotesk­fonter med stor x‑høyde og rel­a­tivt få detal­jer. Årsak­en til dette var selvsagt den rel­a­tivt lave oppløs­nin­gen på dataskjermene vi bruk­er. Oppløs­nin­gen er blitt høyere nå, og det er ikke uvan­lig å se ordinære skjer­mer med en oppløs­ning på 120–150 ppi. Vi har også fått vesentlig bedre løs­ninger for hint­ing og antialias­ing av skrift innbygd i oper­a­tivsys­temene. Det burde endre spillere­g­lene for hva slags skrifter vi bruk­er. Her har jeg skalert opp Myr­i­ad Pro til oppløs­nin­gen 12 punkt skrift har på en iPhone 4 (En nok­så kom­plett over­sikt over stan­dard oppløs­ninger finner du hos Wikipedia):

Og her er de samme vist i 96 ppi:

Det er enkelt å se noen av knepene som brukes for å gjøre fontene mere les­bare. Sam­tidig er det enkelt å se at vi ikke har mye detal­jer som kan vis­es når vi går ned i oppløsning.

Argu­mentet med oppløs­ning for å bruke fonter som Geor­gia og Ver­dana på skjerm er dermed fort­satt gyldig for design som ret­ter seg mot ordinære skjer­mer. Det er der­i­mot gode grun­ner til at designet for mobile enheter som iPhone, iPad, Kin­dle eller Android-net­tbrett godt kan være annerledes.

Hva styrer lesbarhet på nettbrett?

Med såpass høy oppløs­ning som vi fak­tisk har på net­tbrett og ikke minst smart­tele­fon­er, er det lite som skiller skriftk­valiteten fra det vi fak­tisk får på papir. Likev­el opplever mange at det er let­tere å lese tekst på papir enn på skjerm. Hva skyldes det?

For min del han­dler det mye om kon­trast­forhold­et mel­lom tek­sten og bak­grun­nen. Forskjellen mel­lom å lese på en iPad og en tradis­jonell Kin­dle med “e‑ink” er drama­tisk. Det er rett og slett mye mer behagelig å lese på en Kin­dle. Det skyldes i all hov­ed­sak kon­trasten. Der en iPad er laget for å være en alt-mulig sak, er Kin­dle laget for å lese tekst.

Der­som det er slik at en lavere kon­trast (selvsagt innen­for rime­lighetens grenser) gir en bedre leseop­plevelse, vil dermed ett naturlig første steg være å velge fonter med tyn­nere grunnlin­jer. I større tek­st­mengder vil det være vesentlig let­tere å lese en font som Geor­gia (som brukes på denne siden) enn for eksem­pel Myr­i­ad. Det kan også være gode grun­ner til å redusere kon­trasten ved å la tek­sten være mørk grå og/eller bakg­grun­nen være lys grå.

Så hvilke fonter skal jeg bruke?

Tilbake til utgangspunk­tet: Hvilke fonter er best for lesing på skjerm i 2012? Jeg synes Apple gjør mye rett når det gjelder les­barhet. Der­for tar jeg ett lite hint der­fra, og satser på Athe­las og Ser­avek neste år.

Hva gjør du?

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

1 comment

  1. Google har nå inter­es­sant nok laget en ny font for Android som skal håndtere utfor­drin­gene med enheter som spen­ner fra 100dpi til 300dpi. Fonten het­er Roboto, og en rel­a­tivt grundig gjen­nom­gang kan du lese her. En nyt­tig tilvekst eller en Franken­font? Tja…

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.