På jakt etter riktig skjermskrift


Dette er eit gjesteinn­legg skriv­en av Per Arne Flat­berg. Han job­bar med myk­je rart hjå Palo­grafen i Bergen. I til­legg til typografi og anna som typogra­far og grafikarar styr­er med, er han også oppteken av å trykke rik­tig. Her tek han for seg skrif­ta du ser på skjermen:

På jakt etter den rette skjermfonten

Apple har nylig tatt vekk og lagt til fonter i sitt iBooks-pro­gram på iPad.

Endrin­gen fikk meg til å på nytt tenke over hva som er de beste fontene for bruk på skjerm. For oss som dri­ver med web­de­sign eller webpro­duk­sjon, er tvangstrøyen med et begrenset sett fonter omsider tatt av oss i og med CSS3, diverse smarte løs­ninger for font­bruk som Google Web Fonts, Type­Kit og en rekke andre leverandør­er. Vi kan stort sett bruke hvilke fonter vi vil. Men bør vi?

Oppløsningen

Frem til for ganske få år siden, holdt vi oss ofte til grotesk­fonter med stor x‑høyde og rel­a­tivt få detal­jer. Årsak­en til dette var selvsagt den rel­a­tivt lave oppløs­nin­gen på dataskjermene vi bruk­er. Oppløs­nin­gen er blitt høyere nå, og det er ikke uvan­lig å se ordinære skjer­mer med en oppløs­ning på 120–150 ppi. Vi har også fått vesentlig bedre løs­ninger for hint­ing og antialias­ing av skrift innbygd i oper­a­tivsys­temene. Det burde endre spillere­g­lene for hva slags skrifter vi bruk­er. Her har jeg skalert opp Myr­i­ad Pro til oppløs­nin­gen 12 punkt skrift har på en iPhone 4 (En nok­så kom­plett over­sikt over stan­dard oppløs­ninger finner du hos Wikipedia):

Og her er de samme vist i 96 ppi:

Det er enkelt å se noen av knepene som brukes for å gjøre fontene mere les­bare. Sam­tidig er det enkelt å se at vi ikke har mye detal­jer som kan vis­es når vi går ned i oppløsning.

Argu­mentet med oppløs­ning for å bruke fonter som Geor­gia og Ver­dana på skjerm er dermed fort­satt gyldig for design som ret­ter seg mot ordinære skjer­mer. Det er der­i­mot gode grun­ner til at designet for mobile enheter som iPhone, iPad, Kin­dle eller Android-net­tbrett godt kan være annerledes.

Hva styrer lesbarhet på nettbrett?

Med såpass høy oppløs­ning som vi fak­tisk har på net­tbrett og ikke minst smart­tele­fon­er, er det lite som skiller skriftk­valiteten fra det vi fak­tisk får på papir. Likev­el opplever mange at det er let­tere å lese tekst på papir enn på skjerm. Hva skyldes det?

For min del han­dler det mye om kon­trast­forhold­et mel­lom tek­sten og bak­grun­nen. Forskjellen mel­lom å lese på en iPad og en tradis­jonell Kin­dle med “e‑ink” er drama­tisk. Det er rett og slett mye mer behagelig å lese på en Kin­dle. Det skyldes i all hov­ed­sak kon­trasten. Der en iPad er laget for å være en alt-mulig sak, er Kin­dle laget for å lese tekst.

Der­som det er slik at en lavere kon­trast (selvsagt innen­for rime­lighetens grenser) gir en bedre leseop­plevelse, vil dermed ett naturlig første steg være å velge fonter med tyn­nere grunnlin­jer. I større tek­st­mengder vil det være vesentlig let­tere å lese en font som Geor­gia (som brukes på denne siden) enn for eksem­pel Myr­i­ad. Det kan også være gode grun­ner til å redusere kon­trasten ved å la tek­sten være mørk grå og/eller bakg­grun­nen være lys grå.

Så hvilke fonter skal jeg bruke?

Tilbake til utgangspunk­tet: Hvilke fonter er best for lesing på skjerm i 2012? Jeg synes Apple gjør mye rett når det gjelder les­barhet. Der­for tar jeg ett lite hint der­fra, og satser på Athe­las og Ser­avek neste år.

Hva gjør du?


Eitt svar til “På jakt etter riktig skjermskrift”

  1. Google har nå inter­es­sant nok laget en ny font for Android som skal håndtere utfor­drin­gene med enheter som spen­ner fra 100dpi til 300dpi. Fonten het­er Roboto, og en rel­a­tivt grundig gjen­nom­gang kan du lese her. En nyt­tig tilvekst eller en Franken­font? Tja…

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: