Categories
Skrifter/typografi

Typografisk tips #2

I luka for dagen kjem det nok eit typografisk tips. Denne gong er det kan­skje litt meir for vidarekomne, men det kan uan­skvett vere verdt å få med seg. I alle fall om du til dagen driv med myk­je sideom­brekking og vil vite kor­leis ein enkelt lagar ini­tialer i byr­jin­ga av tek­sten…

Categories
Artfundige saker Grafikk/design Skrifter/typografi

Inovativ bruk av typografi

Tekst og typografi kan få folk til å le og gråte. Den kan vere traust og kjede­leg, eller den kan vere rik­tig så inno­v­a­tiv og gøyal. Eg skal vise deg nokre her i luka for dagen.

Categories
Skrifter/typografi

Nice Web Type

Som mange er kjend med så står Con­tent is King sterkt hjå mange av dei som skal ut med infor­masjon på ei nett­side. Men kva om godt innhald vert kom­bin­ert med ein gjen­nomtenkt typografi, og kva vil framti­da bringe?

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Viking spelte på ein mobil

De små russerene hop­pet i skjul. Plut­se­leg var araberen der langt foran den man­gel­fulle reservøren, og lem­pa alle goril­laene hen­synslaust. Ein raud høvd­ing rodde 22 gonger på elleve timar. Kame­lane erta mange tyskarar. Ein direk­tør var grå og tilsette ein grøn narkolan­gar. Det er fredag.

Categories
Skrifter/typografi

Typografisk tips #1

I luka for dagen skal eg gi deg eit lite tips du kan­skje kan dra nytte av i desse jule­tider. I dag skal me nem­leg kikke nærare på noko så fin­ur­leg som lin­je­fall og kor stor innverk­nad dette har på utsjå­nad og kor les­bart tek­sten vert.

Categories
Skrifter/typografi

Bokstav-klanen

Sida til kla­nen eg skal pre­sen­tere eit utdrag frå i dag er ganske hyg­gje­leg. Dette er ein blogg med rikt typografisk innhald, med hov­ud­fokus på å framheve fol­ka bak bok­sta­vane — dei som gjer seg flid med det enkelte teikn.

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Svolten på ei original skrift?

Om du er det, ja, då treng du ikkje leite vidare. Det er tys­dag, ein dag som er fylt til ran­den av arbei­d­soppgåver og det er vel pas­sande å pre­sen­tere ei skrift med skikke­leg kjøtt på beina!

Categories
Skrifter/typografi

Møt Rosetta

Eg skreiv for nokre dagar sidan om ei skrift som var spe­sial­la­ga for per­son­ar med dyslek­si. Innan­for typografien her i «vesten» er det kan­skje ikkje mange som kjen­ner til skrift­pro­dusen­tar som spe­sialis­er­er seg i å lage til ei skrift som fun­gere fleire språk. Det er på tide å møte Roset­ta.

Categories
Skrifter/typografi

Eit typografisk paradis

Eg er av typen som ser på kor­leis eit mag­a­sin eller ei bok er satt opp før eg star­tar om att for å lese innhald. Eit mag­a­sin eg gjerne skulle hatt kloa i for typografien sin del, er num­meret eg skal vise glimt frå til deg i dag.

Categories
Skrifter/typografi

Strekker seg litt lengre

Gre­it nok at skriftene ein har på data­mask­i­na er vek­toris­erte og dermed kan pumpast opp i uen­de­leg stor­leik, men har du nokon gong sett ei skrift som fysisk sett strekker seg litt lengre? Ikkje? Då skal du få sjå det i luka for dagen!