Categories
Skrifter/typografi

Bokstav-klanen

Sida til kla­nen eg skal pre­sen­tere eit utdrag frå i dag er ganske hyg­gje­leg. Dette er ein blogg med rikt typografisk innhald, med hov­ud­fokus på å framheve fol­ka bak bok­sta­vane — dei som gjer seg flid med det enkelte teikn.

Alpha­bat­tle: «One» av Doug Sheets

Bloggen er dri­ven av Bri­an Jaramil­lo (vart ska­pa i 2008 saman med Ray Fren­den) og er meir eller min­dre eit slags vis­ningsvin­dauge for folk som vil pro­motere sine unikt des­igna teikn. Med jevne mel­lom­rom (årleg, som eg har forstått) vert det arrangert ulike tevlin­gar. I siste tevling, kalla «Alpha­bat­tle», var det om å gjere å lage dei mest kreative teik­na, anten via illus­trasjon eller bilete.

Om ikkje for inspi­rasjon, sjekk uan­skvett ut Let­ter­Cult for augo sin del!