Lyst på designpakke?


Eg har tidle­gare skrive om gratis alte­na­tiv til anna og meir kost­bar pro­gram­vare. Denne gong er det alter­na­tiv­er til pro­gram­mer gitt ut under fri pro­gram­vare-lisen­sar, som kan saman­lik­nast med dei man finn i til dømes Adobe-pakken, som er temaet.

I til­legg til at alle pro­gram­ma er gratis, eller fri pro­gram­vare, fins dei også til Win­dows, OS X og Lin­ux. Det kan man jo ikkje seie om til dømes Adobe Cre­ative Suite. Eg veit det er nokon som har sett seg som mål å få installert og brukt Adobe Pho­to­shop i Lin­ux, men foreløpig er det ikkje ein off­isiell utgivn­ing frå Adobe. Eg har ikkje gått djupt inn i funksjo­nane til alle pro­gram­ma under, men det eg har sett og funne ut er bra nok til at eg kan seie at dei er gode alternativ.

Dei er også tes­ta på OS X for dei som måtte lure…

Gimp (alternativ til Photoshop)

Gimp har god støtte for fotojustering

For dei som ikkje har vore innom Pho­to­shop, er dette abso­lutt eit pro­gram å anbe­fale om man ikkje har lyst å bruke så myk­je pen­gar. Men sjølv eg, med minst 7 år med Pho­to­shop syns det var enkelt å ta i bruk Gimp. Bruk­er­grens­es­nit­tet er ganske likt som Adobe sitt bilethand­sam­ing­spro­gram: Du har verk­tykas­sa med meir eller min­dre dei same verk­tya, du kan jobbe med lag, legge på fil­ter, jus­tere kurv­er og farge­bal­ansen. Ein ting som eg mein­er er vik­tig, er fargestyring med farge­pro­fil­er (ICC). Gimp har full støtte for dette, på lik lin­je som Pho­to­shop. Om du installerer til­legget UFRaw, kan du også redi­gere RAW-formater.

Du kan opne PDF, vek­tor-fil­er og tilogmed .psd-fil­er med lag inntakt. Diverre mis­ter du jus­ter­ingslag som evt. måtte ligge i fila. Gimp har god støtte for dei fleste bilet­for­mat. Det var fak­tisk enklare å jus­tere på mark­er­ing (for til dømes utk­lipp) og tek­st­bok­sar i dette pro­gram­met, enn i Photoshop.

Ein ting som eg oppda­ga då eg skulle opprette eit nytt bilete, var at under pre­de­fin­erte stor­leikar, i til­legg til A4 og A3 osb., stod det «Toi­let Paper». Gimp er per­fekt for dei som måtte designe for toalettprdusen­tane rundt om kring, altså.

OS X må du med dagens Gimp ver­sjon (2.6) køyre det gjen­nom X11 for at det skal fun­gere. Dette gjer at du må akti­vere dei forskjel­lige arbei­dspalet­tane før du kan bruke dei. Men dette er som sagt kun på OS X. Gimp har norsk språk­pakke forhandsinstallert.

Inkscape (alternativ til Illustrator)

Inkscape

Etter det eg kjen­ner til, skal Inkscape vere det beste gratispro­gram­met som kan erstat­te Illus­tra­tor. Eg har ikkje fått sett så djupt inn i funksjo­nane på dette pro­gram­met, og det var i byr­jin­ga ein større omstill­ing frå Illus­tra­tor til Inkscape enn det var frå Pho­to­shop til Gimp. Men eg kan seie såpass at det er myk­je bra du kan gjere her.Inkscape har i likhet med Gimp støtte for fargestyring, men etter mitt syn meir knotete.

Det ser der­i­mot ikkje ut til at du kan opne ei .eps/.ai med lag (lay­ers) frå Illus­tra­tor i Inkscape utan at laga vert slått i saman. Dette gjelder også andre veg­en. Pan­tone-far­gar er noko eg ikkje har funne støtte for, og det er jo min­dre bra om du får ein logo med slike spe­sial­far­gar inn for å jus­tere. Redi­ger­ing av eksis­terande vek­tor-fil­er ser ut til å gå som smurt. Alle vek­tor­punkt vert behold i fil­er frå Illus­tra­tor om du opnar dei i Inkscape — og vice verca.

Inkscape er også avhengig av å ver­ta køyrd gjen­nom X11 i OS X.

Scribus (alternativ til InDesign)

Scribus

Det er sikkert ikkje mange som brukar InDe­sign rundt omkring, men eg slenger likev­el med eit ombrekking­spro­gram i min litle «minitest». Brukar du Microsoft sin Pub­lish­er bør du fyl­gje ekstra godt med, for dette er eit pro­gram som gjør den jobben raskare, betre og utan at du måtte få eit rart blikk av trykkeri­et du sender din 40 siders brosjyre om «Jakt og fritid»…

Scribus er ganske enkelt, men det er poten­sielt avansert. Du kan bruke dette pro­gram­met i staden for Word til dei daglege notatane til kol­le­gaer og ven­ner, eller dri­ve å brekke om eit heilt mag­a­sin med tekst, avansert grafikk og bileter. Dette er for­di Scribus også har støtte for meir avansert fargestyring, på lik lin­je som Pho­to­shop, InDe­sign – og Gimp. Det er mog­leg du bør installere Ghost­script om du sit på OS X. Dette for­be­trar vis­ning, import og utskrift av EPS/PDF.

Scribus har også norsk språk­pakke forhandsinstallert.


Eitt svar til “Lyst på designpakke?”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: