Knask på ein fredag: Veke 35

For å få opp humøret, og sam­stun­des få ein inn­føring i staving, kan du få lov til å sjå videoen ovan­for før du leser vidare på knas­ket eg har funne fram til deg i dag.

Føler deg klar nok til å delta i ein stavekonkur­ranse no? Any­hu, i dag kan eg by på (foru­tan ord­staving på HØGT plan) dette småk­nas­ket:

Bilethandsamingingsprogramvare

Picasa

Om du har mas­se­vis med bilete, men ingen form for over­sikt over dei i Win­dows? Då kan Picasa frå Google hjelpe deg! I dette pro­gram­met kan du sortere dei etter dato, rotere, fjerne raude auge og utføre mange andre jus­teringer utan å ha eit stort tungt bilethand­sam­ing­spro­gram som Pho­to­shop på mask­i­nen (sjå skjermskot over). Les denne denne artikke­len om pro­gram­met frå Sti­jn De Mey­er (på engel­sk) så skjøn­ner du kva eg snakkar om. Pro­gram­met kjem til Mac i løpet av 2008.

Om du kun er ute etter å skalere ned bile­ta dine for bruk på nett (f.eks til ein blogg), fekk eg eit tips frå ein tidle­gare nabo om eit pro­gram frå Intel­li­com som gjorde susen.

Deadline!

I ein hek­tisk kvardag kan det eine og det andre gå litt galt. The Dai­ly WTF har sam­la ei lita knippe med ting og tang som kan­skje burde ha vore betre kor­rek­turlest… Legg spe­sielt merke til den øver­ste saka, med tanke på «Moth­er Mary»-iconet og sida som er open i net­tle­saren på bildet… Price­less.

Mest sannsyn­leg har per­so­n­ane som har des­igna (evt. skrive tin­ga) i lenk­ja over også same utgongspunkt som man­nen (eller kvin­na?) som har laga denne ani­masjo­nen. Kvarda­gen er hard for oss designere…

Dagens lenkjer:

Som seg hør og bør, er det ikkje knask før ein kan visa til andre sider som kan  hjel­pa ein vidare i ein ellers trav­el kvardag. Har i dag tenkt å liste opp eit par norske nettsider der folk er ganske behjelpelege med det meste, både innan design og anna datateknisk:

God helg!

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: