Categories
Musikk Personleg Video/film

Den einaste i heile verda

Det er ikkje mange fes­ti­valar som kan kalle seg for unik i sitt felt i heile ver­da, ja kan­skje også i heile uni­ver­set. Men det kan den nynorske barnebok­fes­ti­valen som går av sta­be­len på Stord på fyrstko­mande sundag. Velkomen til Fal­turiltufes­ti­valen!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Oktober

Etter ein lang peri­ode med sil­drande regn og piskande vind, ser det no ut til at me ende­leg skal få nokre her­lege haustda­gar (i alle fall i skri­vande stund). Opne vin­dau­go, slepp lufta inn og musikken ut frå spelelista for okto­ber!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: September

Haus­treg­net ausar ned og ska­par god­stemn­ing om du sit innafor vin­dau­go med kaf­fikop­pen mel­lom hen­da sam­stun­des som du høyr­er på spelelista eg har til deg for sep­tem­ber…

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: August

Her kjem tonane som skal inspirere deg i august. Litt på etter­skot, men eg skul­dar på felles­fe­rien…

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Juli

Her kjem tonane som skal inspirere deg i juli. Ein skikke­leg gåvepakke frå meg til deg! Enjoy the music!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Juni

Det er straks som­mar og med denne årsti­da kjem det ofte musikalske tonar i lufta kring oss; I parken, på stran­da eller frå dei top­plause bilane på veg­en. Eg føler det då er på tide å starte ei ny spalte her på bruket: Musikalske tonar på ein måndag!

Categories
Musikk Personleg

Prompøst

At eg er ein ihuga typografil er ikkje vanske­leg å merke. For dei som kjen­ner meg har eg alltid els­ka å høyre på musikk — nesten uan­skvett kor eg befinn meg. Det ingen har hatt nyss om, er at eg i dag debuter­ar som artist sjølv!

Categories
Musikk

The Sound of Music

Det er ikkje alltid det hjelper med heilt stille kon­tor når ein skal vere kreativ. Av og til ein ha noko i øyro for å akti­vere den kreative delen av hjer­nen. Høyr­er du på Spo­ti­fy? Då vil eg gjerne høyre kva musikk som inspir­erer deg!

Categories
Musikk Personleg

Kva med ein festival i mørket?

Dei fleste fes­ti­valar er for­bun­den med sol, som­mar og utescener. Her på Stord er det fint få fes­ti­valar når sola skin, då tek nem­leg lokalfolket ferie. På vin­ter­stid der­i­mot, rundt 26. feb­ru­ar, vert det liv i leiren!

Categories
Datateknologi Musikk Video/film

La oss eksperimentere litt

Bruken av HTML5 og CSS3 er på kraftig inntog i den dig­i­tale ver­da. Desse nye kode­språ­ka opnar for stadig nye opplevin­gar via net­tle­saren — sær­leg om du har ein som støt­tar stan­dar­d­en fullt ut. Hjå Chrome Exper­i­ments vert dette teke så langt det er mog­leg.