Categories
Artfundige saker Datateknologi Grafikk/design Skrifter/typografi

Knask på ein fredag: Oktober

Som du sikkert har mer­ka allereie har det berre vore spo­radiske opp­da­teringar i det siste, og jam­men meg fekk du ikkje noko knask frå sep­tem­ber heller. Eg skal gjera eit forsøk på å rette dette opp att med ein rel­a­tivt utfyl­lande utgåve av «Knask på ein fredag»!

Grun­nen til lite opp­da­teringar er ikkje for­di det er lite som rør­er seg i den dig­i­tale ver­da, tvert om, det er heller den evig mang­lande tida. Men, som nem­nt, kjem det her ei grei mengde knask frå okto­ber:

Type/Code

Type/Code er eit byrå med ei fin bland­ing av des­ig­narar og pro­gram­mer­arar som har som mål å skape inno­v­a­tive kom­mu­nikasjon­sløysin­gar utifrå tøffe utfor­dringar. Dei held til i New York, og eit utdrag av arbeid dei har utført kan sjåast på den veldig «kartotek»-inspirerte sida deira her.

Hexaflexagon

Lite å finne på seier du? Her er eit døme på eit heilt van­leg tids­for­driv på ein ellers så grå, trist og vin­d­full haustkveld. Du kan gjere dette, eller sjå ein film. Det er opp til deg…

Romney Tax Plan

Skat­tepla­nen til pres­i­den­tkan­di­dat­en Mitt Rom­ney har tydlegvis ikkje falle i heilt god jord, i alle fall i føl­gje sida Rom­ney Tax Plan. Eg held ein liten knapp på at det er demokratane som står bak, i og med at alle lenkjer ut i frå sida før­er til demokratane sine sider.

Det som kan­skje er meir verdt å leg­gje merke til for oss nørder er uansett den fif­fige bruken av CSS ani­masjonar.

Glad i å lese bøker?

Då kan du likegodt bestille bil­lett til byen Spijkenisse i Ned­er­land med ein gong. Her har dei nem­leg laga eit noko spe­sielt bib­liotek, som fak­tisk opna dørene tid­leg denne månaden. Bib­lioteket er for­ma som eit fjell, i ein bygn­ing av glas – ska­pa som eit reklameskilt for å lese meir bøk­er…

Responsiv? Nei, eit par steg vidare!


Alle snakkar om å gjere nettsi­da si respon­siv, det vil seie at den automa­tisk tilpas­sar seg medi­et den vert vist på. Eg kan ikkje skil­ta med det på mi eiga side akku­rat no, men eg kan love deg at eg arbei­dar hardt med saka! Uansett har klesmer­ket RVLT/Revolution teke dette nokre steg vidare. Nettsi­da deira er ikkje berre respon­siv, men vis­ninga vert forskjel­lig om du forminskar/forstørrar net­tle­sarvin­dau­ga ditt!

Eit lite minus er at ein må ha JavaScript aktivert, men likev­el verdt eit besøk!

Royal nettside

Design­stu­dioet 45royale har alltid vore langt framme når det kjem til nett og design. Sidan sist eg omta­la dette stu­dioet har dei teke ein skikke­leg omkalfa­tring, og svingt den finaste målarkosten som er å opp­drive. Dei har nem­leg laga ei rel­a­tivt deilig ny nett­side som abso­lutt bør sjåast før du tek helg!

Når me fyrst er inne på redesign…

Ei anna side eg har ful­gt tett siste par åra, samt tidle­gare gjeve deg tips om, har også kledd seg i ny drakt. Web­de­sign­er Depot skif­ta, så seint som måndag denne veka, ham. Frå å vere ei mørk side design­mes­sig har dei no teke steget over i det lysare sjik­tet. I til­legg har dei nyt­ta mange nye HTM­L5/C­SS3-effek­tane som vert rul­la ut. Sjekk blant anna topp­biletet, så ser du kva eg mein­er!

I til­legg til å vera eit nytt redes­igna friskt pust, kan du boltre deg i artik­lar frå meir og min­dre anerk­jente des­ig­narar, typogra­far og kun­st­narar frå fjernt og nært. Verdt eit besøk alt­så!