Categories
Datateknologi Grafikk/design

Endeleg ein felles standard?

Det å lage nettsider i dag kan vera eit aldri så lite mareritt når det kjem til kom­pa­bilitet på tvers av alle oper­a­tivsys­tem og net­tle­sarar. No der­i­mot, ser det ut til at det kan­skje kan ver­ta enklare med ressursnettstaden Web Plat­form

Dei store innan IT-ver­da har no gått saman om å skape eit arkiv av gode ressur­sar for utviklarar. Apple, Face­book, Google og Microsoft med fleire, skal gjen­nom nettstaden Web Plat­form pre­sen­tera siste nytt innan CSS3, HTML og andre rel­e­vante stan­dard­er til net­tbruk.

The Next Web kan rap­portere, via W3C, at nettsi­da òg vil innehalde sta­tus for utviklin­ga av nye stan­dard­er og net­tle­sarstø­nadar:

Accord­ing to the W3C, the web­site will also dis­play the sta­tus of a par­tic­u­lar technology’s stan­dard­i­s­a­tion and cross-brows­er imple­men­ta­tion.

Det store spørsmålet er om me no nær­mar oss ein felles stan­dard slik at me slepp å lage 20 ver­sjonar av same side for at dei skal virke i alle net­tle­sarar… Sida er førebels i alfa, men bør abso­lutt ver­ta bok­mer­ka!