Categories
Skrifter/typografi

Knask på ein fredag: Februar

Til tross for den ekstra dagen feb­ru­ar har fått tildelt i år, er den fort­satt årets kor­taste månad. Eg har diverre ikkje vore fullt så dig­i­talt aktiv i det siste, noko som har ført til min­dre tid på net­tet. Likev­el, i dag skal de få servert ei lita sam­ling av typografiske knask eg har kome over… God fredag!

Det har ikkje akku­rat bugna over av inn­legg frå mi side i det siste. Eg kan heller ikkje love at det kjem så myk­je i næraste framtid heller, då den stadig vok­sande og sprekkfer­di­ge magen til madammen straks skal resul­tere i ei aldri så liten fam­i­lieauke… I slike fød­sels­føre­buande tider er det godt eg kan tipse deg om knask frå her og der på det store Inter­nett!

Ein katt etter skrift

Eg skreiv for ei tid sidan om kor­leis ein hund med f.eks. nam­net Com­ic Sans kunne ha sett ut. Eg har fått ein del sinte e‑postar på grunn av at eg ikkje har sama­lik­na kat­ter med skrifter. Nei­da, men fortvil ikkje. Sjølv om du skulle vere allergikar har 9GAG allereie teke hand om den bif­f­en utan å røyte!

Nedstripping av typografi

Der­som du har arbei­da med vek­tor, og fyrst og fremst med out­li­na tekst, kjen­ner du til at det er fort gjort å fjerne eller få strekane heilt ut av lodd. Dette har Ate­lier Olschin­sky teke eit steg vidare med deira typografiske ekper­i­ment som kan sjåast her!

Me elskar ting som er gratis, ey?

Eg kan med glede dele to skrifter eg har dul­ta bor­ti på min veg gjen­nom Inter­net­tet. Last ned og ver kreativ!

Archive

Trykk på biletet over for å sjå meir og laste ned skrif­ta.

Poly

Trykk på biletet over for å sjå meir. Denne er også tilgjen­ge­leg som nettskrift hjå Google Web­fonts!

W

Ein litan fif­fig greie heilt på tam­p­en. Vis­ste du at bok­staven «W» ikkje vart teken med i det svenske alfa­betet før 3. mars 2006? Er ikkje slikt gre­it å vite på ein fredag, eller?