Categories
Skrifter/typografi

Har val av skrift noko å bety?

For å skape ein reak­sjon på ei forteljing trengs ei god his­to­rie. For at denne his­to­ria skal kunne lesast og formid­last til flest (og best) mog­leg bør den pre­sen­terast med ei skrift som uttrykker det du vil få fram. Enklare er det ikkje — eller?

Comic Sans er ei fin skrift

Nokon leste nok denne over­skrif­ta med ein klar tanke om at her skin ironien stjernek­lårt gjen­nom. Det gjer den ikkje. Com­ic Sans i seg sjølv er ei fin skrift — men på sin heilt spe­sielle måte sjølvsagt. Skrif­ta er kan­skje den beste å nytte til mitt eksem­pel på kva feil­bruk kan gjere med inntrykket av ein god tekst.

Com­ic Sans har fått eit verke­leg hat­stem­pel blant mange her på klo­den, men har også sine tilheng­jarar. Eg er tildels samd i argu­men­ta mange av dei har mot at den bør for­bys og bannlysast frå alle data­mask­in­er rund­tom, men at steget for fjern­ing bør takast er å gå litt for langt mein­er eg. Det er vel heller det at dei som nyt­tar denne skrif­ta bør få ein opplæring i når den fak­tisk bør nyt­tast.

Det som oftast er feilen blant folk er at dei nyt­tar Com­ic Sans til alt. I infor­masjon­sskriv om vik­tige sak­er, opp­slag om val og i eksamen­soppgåver. Eg fekk her om dagen ein e‑post frå Kred­i­tor­forenin­gen med infor­masjon om kva fir­ma eg (bedriften) skulle halde seg unna satt med skrif­ta Com­ic Sans. Det osar ikkje akku­rat av ser­iøsitet, gjer det?

Denne ansat­te i eit vel­renomert fir­ma har nok lært si lekse…

Altså —

Job­bar du i barne­hage, eller skal ut med infor­masjon ret­ta mot born, er dette einaste rik­tige plassen man kan nytte Com­ic Sans utan å få eit skum­melt blikk frå ein typografist.

Joda, sjølvsagt kan dei vel­je ei anna skriveskrift til dette bruket. Dei «beste» er nok ikkje gratis, men det er flust av dei som er gratis også. Man treng ikkje skyte barne­hage­tan­tene for det om, alt­så.

For dei som likar å få det inn med teskjei

Mitt poeng er at val av skrift bør gjerast med omhu. Eg har laga til eit eksem­pel under som vis­er kor­leis uttrykket til ordet «pusekatt» foran­drar seg ved bruk av ei anna skrift.

Som du kan sjå er det ved hjelp av ei skriveskrift (kunne ha nyt­ta Com­ic Sans her, men la oss no ikkje over­drive heller) vert det søte framhe­va. Nyt­tar me ei gotisk skrift­type vert plut­se­leg uttrykket hard­slåande og kan­sje litt skum­mel.

Utifrå kva skrift tek­sten vert pre­sen­tert med, gir den lesaren eit inntrykk av kva stemn­ing for­fattaren vil formi­dle. Velg difor skrif­ta med omhu!

Kva med Times (New Roman)?

Ja, kva skal man gjere med Times (New Roman)? Ikkje myk­je. Man kan ha sine meiningar om denne skrif­ta, og eg har sjølvsagt mine. Om du skal skrive eit enkelt og raskt brev, i f.eks Word eller OpenOf­fice, er denne skrif­ta heilt kurant å nytte der­som pla­nen er å skrive det ut.

På nett der­i­mot er den ikkje så alt­for god — det gjelder forsåvidt dei fleste antik­vaskrifter med ser­if­ferVG Nett bevis­er dette fan­tastisk godt. Ikkje hjelper det at dei vari­er­ar stor­leiken på tek­sten i hytt og pine og ganske ofte i same set­ning heller. Av den grun­nen, kall den gjerne enkel, besøk­er eg VG Nett særs sjel­dan…

For dei som måtte lure: Ja, eg nyt­tar også ei skrift med ser­if­far på mi nett­side. Må kan­skje krype til korset og seie at det kan­skje ikkje er ideelt, men skrif­ta Geor­gia har rett og slett meir sjel enn sin nabo og eg meinar den fun­ger­er myk­je betre på nett.

Så, eg skal bruke Helvetica?

For­di folk (om du ser vekk i frå fol­ka man­nen bak denne nettstaden) ros­er den opp i skyene, meinar du? Vel, som sagt: Vel skrift med omhu til infor­masjo­nen eller uttrykket du vil ha fram med tek­sten din. Gjerne bruk Hel­veti­ca foran Ari­al, men det er flust av andre groteske skrifter som gjer jobben betre og med meir «per­son­legheit». Stikk gjerne innom data­basen til dafont.com.

Lesbarheita spelar også ei stor rolle

Les­barhei­ta og val av skrift er to ele­ment som går hand i hand. Utan ei god/passande skrift vert ikkje tek­sten sær­leg les­bar. I mitt yrke ser eg myk­je bra design, men ofte druk­nar vik­tig infor­masjon i eit hav av grafiske dippe­dutt-ele­ment og lite luft.

Dette er noko eg skal gå nærare i tøy­lane i eit seinare inn­legg.