Categories
Artfundige saker Grafikk/design

Knask på ein fredag: September

Reg­net og vin­den er over oss som eit sikkert kjen­neteikn på at hausten er på plass. Kva pas­sar vel betre då enn litt dig­i­talt knask på ein reg­n­tung fredag?

Dagens knask er vel mest pre­ga av kvalitet enn kvan­titet — mest grun­na større arbei­ds­mengde i heimen og på arbeid, men også det at siste freda­gen denne månaden kom ei veke for «tid­leg»… Uan­skvett skal det nok vere nok til deg som du kan kose deg med!

Det beste innan tysk design samla på ein plass

Design Made in Ger­many er til for å sam­le det beste av det beste frå alle design­byråer i Tysk­land. Kvart byrå kan sende inn sine arbei­der, og ein jury plukkar ut dei beste som endar opp som eksem­pelar­bei­de. Etter mine tyskkunnskaper å dømme, vert det også delt ut ein pris for beste bidrag i slut­ten av året. I til­legg å finne slike bidrag kan du også lese deira eige mag­a­sin som defin­i­tivt er gjen­nom­ført design­mes­sig.

Dagdrøymar i gråtoner

Ivana Vasilj er ei span­sk dame som nyt­tar tida si primært på veven. Ho er ein vevde­sign­er som arbei­dar frilans. Dette vert gjen­spegla på bloggen hen­nar med sakar som omhand­lar vevde­sign, HTML5 og CSS3. Bruk litt tid og lær deg småt­ing som kan vere vik­tig i din kodek­vardag!

Skal det vere eit LEGO-bord?

Rek­nar med at du endå ikkje er lei mine LEGO-sak­er, for her er nem­leg ein fin­fin sak om eit møteroms-bord laga av 22.742 LEGO-klos­sar. Det er ikkje nyt­ta lim mel­lom bitane, men det trengs jo ikkje når man har kvalitets-LEGO for han­da?

Norwegian forvirrar kjøpeglade Bergensarar

Denne videoen er kan­skje gamalt nytt, og det hen­der jo at det er fleire i min klubb som ikkje har fått den med seg. Nor­we­gian har ikkje like mange direk­teruter som konkur­renten SAS, men då dei i april i år skulle lansere seks nye direk­teruter frå Bergen til Europa slo dei verke­leg på stortrom­ma. Kvar dag i seks dagar gjorde dei om eit lokale i Bergen sen­trum til ein ny butikk som skulle gjen­spe­gle kvar av dei nye des­ti­nasjo­nane. Om det sat­te fart i salet av bil­let­tar veit eg ikkje, men tøft gjort, det er det!

Ikoner

Treng eg seie meir?

IsoIcons

Bixel Icons

Eller jo. Eg må trø til med litt tekst på denne. Tyler Gal­hin har veldig lyst å kome seg til Build-kon­fer­ansen i novem­ber, men sidan dette kostar ein del pen­gar treng han ei hjel­pande hand frå deg. Du kan ved å kjøpe eit av hans sett med ikon­er få han eit skritt nærare målet!