Categories
Artfundige saker Datateknologi

Luke 22: Google Wave

Bøl­gjer er vis­st­nok «in» for tida, og kalen­deren min har ikkje vore noko unnateke. I luke 22 kan du vere med å surfe på bøl­gjene og inn i framti­das kom­mu­nikasjon­skanaler!

Bøl­gjer er vis­st­nok «in» for tida, og kalen­deren min har ikkje vore noko unnateke. I luke 22 kan du vere med å surfe på bøl­gjene og inn i framti­das kom­mu­nikasjon­skanaler!

Google Wave skal vis­st­nok vere det siste store nye på net­tet, men som kjent er det invi­tasjons­basert eller det kan vere lang ven­tetid på å få prøve dette ut. Ten­es­ta er ganske genial for dei som job­bar ein­del over net­tet med kol­le­gaer og kun­dar. Kom­mu­nikasjo­nen skjer i såkalla bøl­gjer der du del­er enkelt doku­menter, bileter og kan redi­gere «direk­te» foran augo på den andre deltakaren i bøl­g­ja. Utfor­dringa mi har vore å ha nok tid til å teste ut og bruke ten­es­ta. Kan­skje alt endrar seg når det vert meir utbrei­dd.

Uan­skvett: Eg har ein plut­se­leg 17 invi­tasjonar att for dei som måtte ynskje å få raskt tilgo­ng til dette fin­urlege sys­temet. Gje meg ein lyd om du vil verte invitert. Her gjelder fyrste­mann til møl­la!