Luke 22: Google Wave

Bøl­gjer er vis­st­nok «in» for tida, og kalen­deren min har ikkje vore noko unnateke. I luke 22 kan du vere med å surfe på bøl­gjene og inn i framti­das kommunikasjonskanaler!

Google Wave skal vis­st­nok vere det siste store nye på net­tet, men som kjent er det invi­tasjons­basert eller det kan vere lang ven­tetid på å få prøve dette ut. Ten­es­ta er ganske genial for dei som job­bar ein­del over net­tet med kol­le­gaer og kun­dar. Kom­mu­nikasjo­nen skjer i såkalla bøl­gjer der du del­er enkelt doku­menter, bileter og kan redi­gere «direk­te» foran augo på den andre deltakaren i bøl­g­ja. Utfor­dringa mi har vore å ha nok tid til å teste ut og bruke ten­es­ta. Kan­skje alt endrar seg når det vert meir utbreidd.

Uan­skvett: Eg har ein plut­se­leg 17 invi­tasjonar att for dei som måtte ynskje å få raskt tilgo­ng til dette fin­urlege sys­temet. Gje meg ein lyd om du vil verte invitert. Her gjelder fyrste­mann til mølla!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!