Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Mai

Det lir mot som­mar og forhåpent­leg betre vêr. Difor har eg sam­la ti nye låtar som kan inspir­era til pikniken i parken, båt­turen eller rom­fer­da til mars.

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: April

Sol­da­gane ser ut til å vera over for denne gong denne våren. Då er det godt ein med godt samvit kan sit­je inne, skru på anlegget og fyre opp noko feng­jande musikk som står til reg­n­by­gene ute. Kos deg!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Mars

Ny månad, nye tonar. Denne månaden server­ar eg for det meste pumpande tonar som kan­skje inspir­erar meir til å bevege danse­foten enn kreativt arbei­de. Men det er kvar sin smak!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Februar

Tona­nen frå feb­ru­ar kom litt seinare på dagen enn nor­malt i dag, men dei er like aktuelle som inspi­rasjon anten du er nattmen­neske eller dag­drøy­mar… Her er i alle fall ti nye låtar!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Januar

Nytt år, ny månad og nye låtar i spelelista for jan­u­ar! Eit saftig sam­suri­um av sti­lar­tar er å finne blant dei ti utvalde låtane til deg denne gong. Enjoy!

Categories
Personleg

Tonar på ein måndag: Desember

Jula er rett rundt svin­gen, og snøen har allereie vist oss at glob­al opp­varm­ing er rel­a­tivt opp­skrytt… Sidan det er jul har eg i dag slege på stortrom­ma og lagt til 20 julelå­tar som du kan høyre på inn i siste veka før jula set inn for fullt!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: November

Det nær­mar seg jul med storm­skritt, men om du stres­sar med julegåver skal du berre slappe av. Musikk er ter­api! Høyr difor gjen­nom spelelista frå Novem­ber og ta deg fri frå jule­han­de­len med øyrek­lokkene god klis­tra om øyro…

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Oktober

Etter ein lang peri­ode med sil­drande regn og piskande vind, ser det no ut til at me ende­leg skal få nokre her­lege haustda­gar (i alle fall i skri­vande stund). Opne vin­dau­go, slepp lufta inn og musikken ut frå spelelista for okto­ber!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: September

Haus­treg­net ausar ned og ska­par god­stemn­ing om du sit innafor vin­dau­go med kaf­fikop­pen mel­lom hen­da sam­stun­des som du høyr­er på spelelista eg har til deg for sep­tem­ber…

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: August

Her kjem tonane som skal inspirere deg i august. Litt på etter­skot, men eg skul­dar på felles­fe­rien…