Knask på ein fredag: November

Japanske strekkoder skal vere søte

Me er allereie komen til slut­ten av novem­ber. På ei side er det bra, på ei anna side e betyr det at me no går inn i ei stres­sande tid med innkjøp av gåver og vidare. Godt er det då at eg kan gje deg eit par-tre min­ut­tar med knask som vert­fall får dagen i dag til å virke avs­lap­pande og god!

Kreativt innhald

Her er eit par nettstad­er med innhald som kan gagne dine kreative sider.

Holte Design

Holte Design

Holte Design er enkeltkvinnefore­taket til Mia Holte, ein dyk­tig vevde­sign­er frå Skien. Eg er ein ivrig besøkande til bloggen hen­nar og følg med på hen­nar twit­ter-opp­da­teringar så godt eg klarar. Denne dama har peil­ing!

Bevar Nordmarka

Bevar Nordmarka

Denne sida, lansert av Norges Naturvern­for­bund, opp­for­drar deg til å vere med å starte ver­das største klagekor. Etter å ha vore inne på sida er eg både facin­ert, stolt av å ha deltatt og tilslutt vorten heilt ko-ko av klageko­ret. Det må jo berre funke.

Society of Publication Designers

SPD

Soci­ety of Pub­li­ca­tion Design­ers er ein foren­ing som støt­tar opp under arbei­det som står bak eit godt innhald, både bilete og tek­stmes­sig, på mag­a­sin­er.

Creative Criminals

Creative Criminals

Cre­ative Crim­i­nals består av tre kam­er­atar som gjerne via bloggen sin vil vise deg kreative reklamer og PR-materiell. Kjem ikkje heilt opp i meng­den som I Believe In Adver­tis­ing pre­sen­ter­ar, men sida er likev­el verdt eit besøk!

Design Fridge

Design Fridge

Design Fridge er ikkje noko kjølege greier sjølv om nam­net seier noko anna. I dette gal­leri­et kan du finne det fer­skaste innan vevde­sign, der CSS og Flash er vik­tige elementer/kriteriar for eit godt design.

Eit tips på ein fredag

Nei, eg skal ikkje byr­je med ei ny spalte på fredager, men eg fann ikkje noko betre tit­tel. Er du på jakt etter ny logo og lurar på kor­leis du skal gå fram eller sjå kor­leis andre har løyst utfor­dringa?

Your Logo Makes Me Barf

Då bør Your Logo Makes Me Barf vere plassen du må innom for å sjå logoen kan ver­ta om du nyt­tar deg av «designkunnska­pane» til bror til kjæras­ten til son til din onkel. Her har dei nem­leg sam­la logoar som ikkje burde sett måne­skin­net ein­gong.

Har man der­i­mot lyst å sjå runde logoar som har slått gjen­nom, har Web­de­sign­er Depot ein sak om dette som er verdt å få med seg.

Lyst å lage bra tema til WordPress?

Themeshaper

Theme­Shaper har ein genial opp­skrift på kor­leis man lager søk­je­mo­torop­ti­malis­erte (SEO) og gode tema til Word­Press. Denne guiden vis­er deg også kor­leis temaet ditt vert klart for wid­gets.

Når man er lei det digitale, har man alltids Fred

Fred & Friends

Når man ikkje lengre har lyst å briefe med kva online wid­gets og andre app­likasjon­er som gjer kvarda­gen din enklare og morosam, då er det på tide å bestille frå kat­a­lo­gen til Fred & Friends. Her kan du finne piz­za­kut­tere for­ma som vinkel­sliper og isbiter for­ma som ele­menter frå Space Invaders og skulp­turane frå Påskeøya. Kvar sin smak!

Ikoner

Eg kan ikkje la deg ta helg utan å ha gitt deg litt ikon­er i dag heller. Ver­så­god!

Brusher

Lenge sidan sist eg pre­sen­terte brush­er til Pho­to­shop, men plut­se­leg duk­ka det nokre opp på twit­ter:

God helg!

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: