Categories
Datateknologi

Internet Explorer på Mac

Er du ein som utfor­mar nettsider på Mac, er det ein liten utfor­dring å teste dette ut i Inter­net Explor­er. Er det mog­leg å få dette pro­gram­met på din OS X‑baserte maskin? Svaret er ja.

Det er ein ufy­se­leg tanke, men enkelte gongar er ein nødt til å skuf­fle møkk. Det er fak­tisk meir enn ein måte å få dette til på, men ikkje alle er like enkle og økonomiske. Du kan alltids nytte Par­al­lells, VMWare og Boot Camp, men desse krev­er som regel at du har ein Win­dows-ver­sjon lig­g­jande å sleng­je. Sjølvsagt, om du allereie har desse «pakkane» lig­g­jande på mask­i­na er det nok ein av dei greiaste meto­dana for å sjekke nettde­signet i.

Nettsideskjermdumpprogramvare

IE NetRen­der­er og Adobe Brows­er Lab

Skal du berre sjekke vis­ninga av ei side er det nesten likegre­itt å nytte ten­ester som IE NetRen­der­er eller Adobe sin Browser­Lab. Desse krev ingen instal­lasjon (sett at du har Flash til sist­nem­nde) og er ein grei og rask metode å sjekke nettsi­da i Inter­net Explor­er ver­sjon 5.5/6 til 9.

Vinsmaking, anyone?

Skal du der­i­mot sjekke litt meir djupt­gåande funksjonar, og ikkje har allver­da med økonomiske mid­lar, finst det eit gre­it alter­na­tiv. Denne krev instal­lasjon og ikkje alle ver­sjonar av net­tle­saren lot seg installere like lett.

Slik går du fram for å få Inter­net Explor­er på din Mac:

1. Gå på polet og skaff vin

Last ned WineBot­tler. Opne .dmg-fila og legg til både Wine og Win­Bot­tler i Pro­gram­mer-map­pa di som vist under:

2. Installer Internet Explorer

Pro­gram­met kjem med nokre eksis­terande «pakkar» som gjer instal­lasjo­nen til ein leik:

3. Køyr Internet Explorer!

Ja, det skulle vere det.

Mi erfaring

Sidan denne er i beta er det som nem­nt ikkje alt som virkar heilt per­fekt. IE7 fungerte gre­it hjå meg (denne var den vik­ti­gaste for dette designet), men sleit litt med ver­sjon 8. Ver­sjon 6 er eit sor­gens kapit­tel, så den rørte eg ikkje.

Di erfaring?

Har du andre meto­dar for å sjekke nettsi­dene dine? Eg vil gjerne vite om dei!