Categories
Fotografi Personleg

Det litle ekstra

Eg har alltid vore oppteken av born og deira kreative vin­kling til dagleglivet. Det er ikkje mange andre stad­er du kan få så myk­je og vari­ert inspi­rasjon enn net­topp hjå bor­na. Kva om ein lar seg inspirere av kro­mo­som 47?

Born og ung­dom med dette ekstra kro­mo­somet er som nem­nt ei fan­tastisk kjelde til ener­gi og inspi­rasjon. Dette har eg sjølv erfart gjen­nom å vere med på leirar arrangert av Barne­hjel­pa i Røde Kors her på Stord. Du skal leite lenge etter å finne men­nesker som gir meir av seg sjølv enn net­topp desse!

Con­ny Wenk er ein fotograf som gjen­nom sitt bidrag til Project 365 har klart å fan­ga auge­blinken «på film» og sam­la bileter frå kvarda­gen til born med Down syn­drom — born med det litle ekstra.