Categories
Artfundige saker Grafikk/design iPhone/mobil

Knask på ein fredag: Mars

Det er fredag mor­gon og tida er inne for å føre­bu seg til helg — eller rett og slett lade opp bat­te­ria før ein ny hek­tisk arbei­dsveke… Godt er det uan­skvett å få litt knask til inspi­rasjon!

Tenk så lite som mogleg

Less is More er det jo eit kjent uttrykk i design­bran­sjen. Det er nok utgongspunk­tet for både pakn­ings­des­igna, nettsi­dene og anna rel­e­vant design for emnet pre­sen­tert av Francesco Mug­nai på bloggen Think Min­i­mal.

Under skyene

Below The Clouds er ein av dei største svenske blog­gane som omhand­lar design i ein eller annan form. Rikhald­ing innhald som fam­nar einkvar som har sansen for det litle ekstra. Vel verdt eit besøk!

Ekte kvardagsfilm

Fol­ka bak iPhone-app­likasjo­nen Every­day vil doku­mentere våre allereie godt doku­menterte liv endå meir. Du tek eit bilete kvar dag og endar tilslutt opp med ein ekte kvardags­film av deg sjølv. Dette er alt­så doku­menter­ing på ein litt meir grafisk og under­hal­dande måte enn det Data­la­grings­di­rek­tivet kjem til å gjere…

Skrift + OpenType = Diagram frå himmelen?

Kor mange gongar har ein ikkje rive seg i håret for å få dei mest per­fek­te og finaste kake­formene i designet sitt? Etter min min­i­mal­is­tiste mengde med hårstrå i top­pen, er det ikkje få.… TK Type har med dagens moglegheitar innan­for typografi og Open­Type utvikla ei eiga skrift, Chartwell, som let ein få visu­alis­ert enkle daga og rek­nestykker ved hjelp av nokre tastetrykk på mask­i­na. Vert du lei av kak­er, kan du alltids få dei i kubar eller lin­er…

Brushsett den 3dje.

Func­tion pre­sen­ter­ar eit nytt sett med fan­tastisk slitte brush­er til Pho­to­shop. Dei er gratis, men dei set nok pris om du donérar ein liten slant!

Relativt sosiale ikon

Tom Bryan har kreert nokre vakre, vek­toris­erte og rel­a­tivt sosiale ikon til bruk i alle typar design. Kjøp dei for den sum­men som pas­sar deg best — alle inntek­ter fram til og med 30. april går til hjel­pear­bei­det i Japan. Fin fyr!

Jaha, så var det helg att att att…

Her på nettsi­da kjem det plut­se­leg noko større enn stort… Mel­lombels bør du nyte vêret, eller sving innom Stord for myk­je god ter­api for øyro!  God helg!