Categories
Grafikk/design Skrifter/typografi

Welcome to the jungle!

Sjølv om det er sundag, har eg i dagens luke ei ny kjelde med typografisk inspi­rasjon til deg som kan vere verdt å bok­merke til vekestart!

Gjen­gen i Pix­elJun­gle Net­work har put­ta saman ein hei­dun­dranes sam­ling av arbeid under kat­e­gorien grafisk design, bøk­er, utstill­ingar, min­i­mal­isme, mod­ernisme og ikkje minst typografi. Førre set­ning var kan­skje klipt og limt frå «About»-delen av sida, men etter å ha sett innhaldet på sida, vart eg rel­a­tiv tom for ord…

Typo­Jun­gle lever verke­leg opp til nam­net sitt; dette er ein jun­gel av fan­tastiske arbeid og ei nær sagt utøm­me­leg kjelde til inspi­rasjon!