Korleis lage skriftsnitt med FCP


Her kjem ein kjapp inn­føring i kor­leis du kan lage skrifter ved hjelp av The Font Cre­ator Pro­gram 5.5 (FCP). Eg har ikkje lisens til denne ver­sjo­nen, og har benyt­ta med av demover­sjo­nen for å lage denne tuto­ri­alen. Det kan difor vere avvik i val­gmoglegheitar i men­yar og slike ting.

Opprette skrift

Først av alt må du sjølvsagt opprette ei ny skrift. Dette gjer du enkelt, som i mange andre pro­gram, via File > New (Crtl+N). I dialog­bok­sen som dukker opp skriv­er du inn øns­ka skrift­navn. I dag føler eg for å bruke Tuto­r­i­al som navn på skrif­ta. Etter det er gjort, trykker du på OK.

Opprette ny skrift

Etter det er gjort dukker det opp eit skjerm­bilete med masse bokser med forskjel­lige navn på seg. Om du dobbeltk­likker på dei forskjel­lige, vil du få eit lik­nande skjerm­bilete som det under. Eg har dobbeltk­lik­ka på bok­staven F (Stor f med andre ord).

I dette skjerm­biletet er det eit rutenett av dim­men­sjon­er. Eller så stort som du vil ha det til. Dette kan endrast i Options, men det er ikkje nød­vendig. Andre ting som kan vere gre­itt å vite, er kva dei markante strekane er for noko.Dei røde strekane vis­er kor nullpunk­tet i nedre ven­stre hjørne av kvart teikn lig­ger. Nullpunk­tet er med andre ord der dei møtest. Den svarte streken vis­er kapit­tel-høy­den, topp­punk­tet for STORE BOKSTAVAR. Den siste, og min­stre streken, men dog også blant dei vik­ti­gaste, er den sti­pla streken til høgre for den lod­drette røde streken. Denne definer­er kor skrift­teiknet slut­ter og kor neste teikn starter si van­dring. Litt vanske­leg fork­lart, men kjem ikkje på nokon betre fork­lar­ing akku­rat no. Mail meg så kan eg kan­skje fork­lare det betre :)

Start-skjermbilete

Opprette teikn

Så skal me beg­ynne på det alle gøyeste,nemleg å fak­tisk lage skrift­typer. Dette kan gjerast på 3 måter. Den eine enklare enn den andre, så her er det fritt valg frå øver­ste hylle! Nokre avhenger også av annen pro­gram­vare på pcen. Så om du har Adobe Illus­tra­tor installert på mask­i­nen, så er du heldigere enn andre i antall val­gmu­ligheter. Men nok preik, og over til det me eigent­leg skal gjere. Ta utgangspunkt i kor me er no, med bok­stavvin­duet opent, og velg ein av føl­g­jande metoder:

Metode 1: Kontur for kontur

Dette er etter mi mein­ing den mest tungv­inte måten å jobbe på. Vert­fall frå scratch. Per­son­leg bruk­er eg kun denne meto­den for å jus­tere på kon­tu­rane oppret­ta av dei andre meto­dane. Men uansett, for å bruke denne meto­den, høgrek­likker du i bok­stavvin­duet (rekn­er med at du ikkje har luk­ka det endå) og vel­ger New Con­tour.

Opprett kontur

No har markøren foran­dra seg til ein pen med eit kors (skjerm­biletet under vis­er deg stolt kor­leis det ser ut og kor­leis kon­tu­rar­bei­det kan gjerast.). Trykk kor som helst der du vil ha start­punk­tet. Eg har sjølvsagt val­gt litt utan­for nullpunk­tet kun for at du skal kunne sjå litt betre. Det første punk­tet du lagar vil vere eit On-curve-punkt, alt­så eit fast punkt. Slike punkt før du kvar gong du trykker på ven­stre muse­tast for å opprette punkt.

Om du vil ha bua for­mer slik som eg har i eksem­pelet under, så trykker du på høgre muse­tast. Dette punk­tet (Off-curve-punkt) vil vere som eit ref­ereringspunkt mel­lom to faste punkt, som du vil sjå om du beveg­er på musa og klikker med ven­stre muse­tast atter ein gong. Då skal du i teorien ha fått ei fin lita kurve.

Opprette nye punkter

Slik hold­er du på til du har laga eit teikn eller ein bok­stav du lik­er. Då trykker du på knap­pen Apply som har ligget og irritert deg heilt sidan du val­gte ?å oppret­ta kon­tur. Bad­abing-bim, så er den borte like fort som den duk­ka opp!

Ny kontur er ferdig!

Metode 2: Opprette kontur ved hjelp av grafikk

Om du syns du har vore flink å skri­bla ned nokre bok­staver og/eller teikn på papir, kan du alltids scanne inn desse og lage skrift av dei! Høgrek­likk i bok­stavvin­duet og velg Import Image.

Importer grafikk

I dialog­bok­sen som dukker opp trykker du på knap­pen Load og vel­ger den grafikken som tilsvar­er bok­staven du skal opprette. I mitt til­felle så importer­er eg inn ein S der det eigent­leg skal vere ein stor F, men la oss ikkje legge oss bort i små­plukk. Etter biletet er las­ta inn, ser du i høgre vin­du at den kan­skje ikkje stem­mer heilt overens med grafikken du hen­ta inn. Den blir sjelden eller aldri heilt lik, men du kan jus­tere utsjå­naden ved hjelp av slid­eren Thresh­old og velge None under Smooth Fil­ter. Du kan prøve deg fram og sjå kva som pass­er best. Når du er fer­dig trykker du enkelt og gre­itt på Gen­er­ate.

Juster grafikken du importerer inn

Då er første teikn inne. Det er moge­leg at den importerte grafikken er for liten eller for stor. Dette kan enkelt fik­sast ved å merke alt (Ctrl+A), og dra i punk­tet øverst til høgre. Hold nede Shift om du vil ha det pro­porsjon­alt heile tida. Kan anbe­fales. Dobbeltk­likk på teiknet om du vil redi­gere punkt-for-punkt.

Importert grafikk

Metode 3: Lime inn fr? Adobe Illustrator

Den meto­den eg har brukt mest er å lime inn fer­digdes­igna teikn eg har laga i Adobe Illus­tra­tor (AI). Både for­di det er enklare å jobbe med det her og man kan vere litt meir nøyak­tig i utførelsen av kvart teikn. Høyres proft ut, ey?

Det du gjer er ganske så enkelt. Du vel­ger bok­staven du vil importere i AI, og limer den rett og slett berre inn i FCP sitt bok­stavvin­du. Voila! Så er teiknet ferdig.

Detaljer for skrifta

Etter at du har laga heile skrift­snit­tet fer­dig med alle bok­stavar og teikn, er det på tide å set­je detal­jer for skrif­ta. Dette gjer du ved å vel­je For­mat > Nam­ing frå den øver­ste menylin­ja. Fyll inn det som måtte passe. Under ser du autoin­n­fyllinga som duk­ka opp hos meg etter­som eg har kalla skrif­ta for tuto­r­i­al.

Gi skrifta di namneinformasjonen den fortener!

Alt som gjen­står no er å lagre skrif­ta. Dette kan du gjere på to måtar, anten ved å lagre den på ein eigen plass på mask­i­na (f.eks. skrive­bor­det) eller installere den direk­te. Eller kva er det eg seier, du må lagre skrif­ta uansett først. Så kan du installere den anten gjen­nom Font > Install eller via utforskeren på maskinen ;).

Håper denne enkle guiden gjorde deg litt klokare med tanke på kor­leis du lager skrifter. Endringer vil nok komme… Og evt. spørsmål mot­tas med glede.

3 svar til “Korleis lage skriftsnitt med FCP

%d bloggers like this: