Fønd

Du har sikkert høyrt om ten­es­ta Kick­starter, ten­es­ta der amerikanske og britiske grün­der­ar ytrar ynskjer om spon­sa midler til å få realis­ert draume­pros­jek­ta sine. Ten­es­ta er såkalla crowd­fund­ing, der du og eg spyt­tar i nokre kro­ner for at pros­jek­ta vert gjennomført.

Det er mange om beina her, men nor­røne skap­ningar som oss får uansett ikkje delta og å realis­era våre idéar gjen­nom denne sida kan me jo berre gløyme. Me har jo alltids Inno­vasjon Norge, men den er jo styrt av stat­en og ikkje oss van­leg dødelege…

Heldigvis er ting i kraftig endring!

Tak­ka vera fem engas­jerte norske gut­ter vart nem­leg Fønd, Skan­di­navia sitt svar på Kick­starter, lansert. Her kan no nord­menn leg­gje ut infor­masjon, idéar, bileter av pro­to­ty­par osb., for å fortel­je deg og meg om poten­sialet i sitt pro­dukt. Her er det opn­ing for tilbakemeld­ing frå for­brukaren og markedet, samt rom for inno­v­a­tive nyvinningar!

Her er eit klipp frå fil­men «Pornop­ung», som er eit pros­jekt du kan finne på Fønd.

Natur­leg nok er det per i dag ikkje mange pros­jek­ter som er lagt ut, men dette rek­nar eg med tek seg opp etterk­vart. Verdt å nemne er at fil­men Pornop­ung, basert på boka, er på lista over pros­jekt som treng fønd­ing for å ver­ta gjen­nom­ført som ynskja.

Sjekk ut Fønd! Kan­skje ditt draume­pros­jekt ende­leg kan ver­ta verkeleg?

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!