Verda i svart og kvit

Ein av desse er Sjurd Skut­laberg. Eg har ikkje lete fotografen i meg utfal­da seg skikke­leg dei siste åra, men det har defin­i­tivt denne karen. Sjurd er ein god ven av meg, og valet av fotograf var rel­a­tivt enkelt då kona og eg gif­ta oss for eit par år sidan. Eg vart kjent med han då me arbei­da saman i Bergen, der me frå dag ein sat og for­t­alde tørre vit­sar og snakka om dei små og litt større tin­ga i livet.

Låg stan­dard på boble­badet på denne hyt­ta i Nojiri, Japan.

I til­legg til å vere ei kreativ sjel innan humor og grafisk design, har han vist at han har myk­je vari­ert å by på innan fotografer­ing. Han har blant anna dri­ve med nålauge-fotografi saman med Anto­nio Stasi i Bergen, før han no har star­ta ein ny foto­blogg — med bileter i svart og kvitt.

Den gam­le man­nen og hun­den sin i Paris, Frankrike.

Sidan han har budd myk­je av livet i Japan er bloggen kraftig inspir­ert av dette i moti­va hans. Sjekk innom for inntrykk av ver­da, slik han ser dei i svart og kvitt!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!