Design/typografi vs. miljø


Eco green

Det har aldri før vore så myk­je fokus på at alt rundt oss som vert pro­dusert og bygd skal ha ein viss miljøven­leg side ved seg. I dag er det «Blog Action Day» og eg vil difor set­ja eit lite fokus på kva des­ig­narar gjer for saka.

Den miljøvenlege skrifta

Ecofont

Eco­font er genial i sin enkel­het. Den er basert på Vera Sans og er rett og slett gjen­nomho­la for å spare miljøet. Slik kan du eller di bedrift spare opp­til 20 % på blekk og papir. Fiffig.

Miljøvenleg design

Kreativt gjenbruk

Bøm­lo Vidaregåande skule (tidle­gare Olavskulen) har ei lin­je der dei forkuser­ar på at det er myk­je som kan nyt­tast om igjen av dei 1,67 mil­lion­er ton­na med hush­old­ningsav­fall me kas­tar årleg.

Kva med vevdesign, er det miljøvenleg?

Om data­mask­i­na di er ny og ikkje inneheld for myk­je miljø­far­lege kom­po­nen­tar, og du i til­legg får strøm frå sol­celler eller ei vin­d­mølle, er nok kva som helst nett­side miljøven­leg. Ein annan ting er kor­leis dei er des­igna og pre­sen­tert. Eco­Iron har ein artikkel frå 2007 som meinar at om Google hadde skif­ta frå kvit til svart bak­grunns­farge på sida si, ville det på verds­ba­sis spart miljøet for 750Mw-timer i året. I den forbindelse vart det laga ein fargepalett på seks far­gar som brukar 3–4 watt meir enn ei heilt svart nett­side. Dette er vel og merke på gam­le CRT-skjer­mar, men rek­nar med at det har eit visst utslag for nye LCD-skjer­mar også.

Under er eksem­pler på nettstad­er som som set vert­fall to ting i førarsetet, nem­leg rein kode og design.

Studio 7 Designs

Studio 7 Designs

Stikk til skogs!

Go Clamping

Go Clamp­ing er rett og slett ei nett­side som hjelper deg gjen­nom jun­ge­len av telt, kar­a­van­er og andre camp­ing-relaterte produkt.

Russisk blomster

Hrasti

Rus­sisk fam­i­liefir­ma som lever av å pro­dusere og sel­je deko­ra­tive blom­ster frå eit rikt arts­man­g­fold. Trur eg. Min rus­siske er heller dårleg.

53mondays

53mondays

53mondays driv med økol­o­gisk vevde­sign. Dei har ei liste over ting som dei skal gjen­nom­føre for å opp­nå målet om å vere miljøven­leg på design. Blant anna at det ikkje skal skri­vast ut eit einaste papir i pros­essen med å designe ein ny nettstad.

Kva eg har gjort for miljøet?

Vel, eg pleier sjel­dan å skrive ut e‑postar og eg likar å skissere diverse design på papir før eg skrur på data­mask­i­na. Ellers sorter­ar eg alt mitt avfall som alle andre her på øya. Eg er rett og slett ein flinke  og miljøven­leg gut! Flaks!

Kva har du gjort for miljøet?

Anten det er innan vev, design eller andre områder har me vel alle ei lita miljøs­par­ingtenk­ing. Nemn gjerne kva du gjer i kommentarfeltet!


8 svar til “Design/typografi vs. miljø”

 1. For ca 10 år siden drev vi (gut­ta) med gjen­bruk på høyt nivå! Vi saum­farte IBM’s con­tainere på Kråkenes for alskens dill­dall. Vi lik­te oss godt på gjen­bruksstasjo­nen også. Gut­terommene våre fløt over av delvis defek­te data­mask­in­er og kom­po­nen­ter som vi satt sam­men til fun­gerende mask­in­er. Vi plukket opp hun­drevis av disket­ter og om vi var heldig; en og annen CD. …for å nevne noe.

  Det mest miljøvennlige jeg har gjort innen­for dataver­de­nen i dag, er å kjøpe mask­in­er fra Apple. De hold­er mye lengre enn en gjen­nom­snit­tlig win­dows­maskin, noe som naturlig nok begrenser meng­den søp­pel og hyp­pigheten av nye kjøp. 

  De har også skjer­pet seg på hvilke miljøstof­fer de har i mask­inene, og satt i gang et eget returner­ing­sop­p­legg for gam­le maskiner.

  Dagens apple-reklame :)

 2. Sjølv var eg ikkje på gjen­bruksstasjo­nen, men etterk­vart som eg, bror min og naboen fekk huke tak i gam­le mask­in­er gjorde me det same som du nem­n­er over. Klarte me å få ei maskin som var 1 % raskare og hadde ein hard­disk på 3 mb meir enn den gam­le me hadde ståande, var me nøgde med dagens arbeid :D

  Ein Mac er jo høgt på mi liste over ting eg har lyst på, men min fem år gam­le HP-lap­top dur­er og går like godt fort­satt. «Hel­sa» dens har kan­skje saman­heng med at eg sit på ein Mac på arbei­dss­plassen min. Det er som dei seier: An apple a day keeps the Doc­tor away…

 3. Vel, jeg kjør­er ikke bil, jeg job­ber hjem­me­fra og over­før­er det aller meste av infor­masjon digitalt!

  Hvor miljøvennlige dupped­ingsene mine er, er en annen sak! Etter å ha sett litt på doku­mentaren om mobil­pro­duk­sjo­nen i bla Kon­go (eller min­er­a­lutvin­ning) har jeg stygge anelser om at pc’en min, mobilen min, skriv­eren og alle de andre dingsene jeg er avhengig av ikke akku­rat er helt “etter boka”.

  Uh, og jeg drikkr etisk kaffe og appelsin­juice! (miljø og etikk går litt i hveran­dre for meg…)

 4. Kva er etisk kaf­fi? Er det kaf­fi pro­dusert på kaf­fi­farmer som vert dri­vne etter etiske ret­ningslin­jer? Ser Friele har satser på dette, men det stod ingent­ing nyt­tig i den artikke­len. Nytt for meg…

  Hold deg unna bil så lenge du klar­er, men for meg så er det prak­tisk når man har lengre avs­tander til ting og driv med oppuss­ing av hus. Når me er inne på hus: Me nyt­tar det av mate­ri­alane som er brukan­des om att i huset, og noko av møble­mentet er skikke­leg snasent! Eg sim­pelthen elskar skrivepul­ten som stod att der :D

 5. Når jeg sier etisk, så men­er jeg feks ret­ningslin­jene Fair­trade job­ber opp mot. Garan­tert min­stepris til bøn­dene og arbei­derne, og at en viss sum av over­skud­det skal gå tilbake til arbei­derne. Dette over­skud­det skal brukes til å forbedre arbei­dsvilkårne for arbei­derne, og dette skal arbei­derne selv være med å bestemme over.

  Drikker disse;
  http://www.farmers.no/
  og denne;
  http://dinmat.aftenposten.no/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/farmers/544276–1‑nor-NO/farmers_vertical.jpg

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: