Design/typografi vs. miljø

Eco green

Det har aldri før vore så myk­je fokus på at alt rundt oss som vert pro­dusert og bygd skal ha ein viss miljøven­leg side ved seg. I dag er det «Blog Action Day» og eg vil difor set­ja eit lite fokus på kva des­ig­narar gjer for saka.

Den miljøvenlege skrifta

Ecofont

Eco­font er genial i sin enkel­het. Den er basert på Vera Sans og er rett og slett gjen­nomho­la for å spare miljøet. Slik kan du eller di bedrift spare opp­til 20 % på blekk og papir. Fiffig.

Miljøvenleg design

Kreativt gjenbruk

Bøm­lo Vidaregåande skule (tidle­gare Olavskulen) har ei lin­je der dei forkuser­ar på at det er myk­je som kan nyt­tast om igjen av dei 1,67 mil­lion­er ton­na med hush­old­ningsav­fall me kas­tar årleg.

Kva med vevdesign, er det miljøvenleg?

Om data­mask­i­na di er ny og ikkje inneheld for myk­je miljø­far­lege kom­po­nen­tar, og du i til­legg får strøm frå sol­celler eller ei vin­d­mølle, er nok kva som helst nett­side miljøven­leg. Ein annan ting er kor­leis dei er des­igna og pre­sen­tert. Eco­Iron har ein artikkel frå 2007 som meinar at om Google hadde skif­ta frå kvit til svart bak­grunns­farge på sida si, ville det på verds­ba­sis spart miljøet for 750Mw-timer i året. I den forbindelse vart det laga ein fargepalett på seks far­gar som brukar 3–4 watt meir enn ei heilt svart nett­side. Dette er vel og merke på gam­le CRT-skjer­mar, men rek­nar med at det har eit visst utslag for nye LCD-skjer­mar også.

Under er eksem­pler på nettstad­er som som set vert­fall to ting i førarsetet, nem­leg rein kode og design.

Studio 7 Designs

Studio 7 Designs

Stikk til skogs!

Go Clamping

Go Clamp­ing er rett og slett ei nett­side som hjelper deg gjen­nom jun­ge­len av telt, kar­a­van­er og andre camp­ing-relaterte produkt.

Russisk blomster

Hrasti

Rus­sisk fam­i­liefir­ma som lever av å pro­dusere og sel­je deko­ra­tive blom­ster frå eit rikt arts­man­g­fold. Trur eg. Min rus­siske er heller dårleg.

53mondays

53mondays

53mondays driv med økol­o­gisk vevde­sign. Dei har ei liste over ting som dei skal gjen­nom­føre for å opp­nå målet om å vere miljøven­leg på design. Blant anna at det ikkje skal skri­vast ut eit einaste papir i pros­essen med å designe ein ny nettstad.

Kva eg har gjort for miljøet?

Vel, eg pleier sjel­dan å skrive ut e‑postar og eg likar å skissere diverse design på papir før eg skrur på data­mask­i­na. Ellers sorter­ar eg alt mitt avfall som alle andre her på øya. Eg er rett og slett ein flinke  og miljøven­leg gut! Flaks!

Kva har du gjort for miljøet?

Anten det er innan vev, design eller andre områder har me vel alle ei lita miljøs­par­ingtenk­ing. Nemn gjerne kva du gjer i kommentarfeltet!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!