Knask på ein fredag: Oktober


Eg star­tar dagens knask med å sende deg avgarde til to sider som kan­skje kan­skje kan løyse opp kvardagsstemninga og innleie helga:

Kva sa du, sa du?

Dette er ikkje av sær­leg ver­di, men på ein fredag har me lov til å prøve kva­somhelst. Test om du høyr­er kva som vert sagt på sidene Bacon or Beer­can og Hair­piece or Her­pes. Lykke til!

Moderne retro

Hjå gjen­gen bak Grain Edit får du servert god­bitar av mod­erne design med ein klar retro stil over seg. Det vil seie design inspir­ert av 60- og 70-talets fin­urlege far­gar og former.

Tune in!

Radio har rel­a­tivt gode eksem­pler på kor kunnskap­srike dei er innan illus­trasjon, design, typografi og ikon­mak­eri. Blant anna kan byrået frå Cape Town vise til ganske så art­fundi­ge plakatar for kom­mande sesong av Mad Men. Makan!

Gjer det sjølv

Er du fin­gernem og likar å dro­dle med forskjel­lige mate­ri­alar for å lage ting til både deg sjølv og andre? Då kan eg tipse om nettstaden Wood & Faulk. Her kan du ved hjelp av instruk­sjonar spe­sial­lage fif­fige ting som bel­ter, spel (eksem­pelvis Kubb) og andre prak­tiske gjen­stan­dar ein nyt­tar i kvarda­gen. Eller til fest. Det er heilt opp til deg. Om du ikkje er sær­leg til hand­verkar sjølv, kan du som alter­na­tiv han­dle i net­tbu­tikken deira i stedet. Mange fine ting!

Skriblereringsmeister

Daniel Vane er i føl­gje seg sjølv den fødte skri­blereraren. At han har ei større inter­esse for teikn­ing av men­nesker og for tat­toveringar vis­er att i arbei­det hans. Illus­tratøren har sam­la mange av sine fan­tastiske skri­blereringar på heimesi­da hans.

Kunden har alltid rett. Eller?

Som ein arbei­dar innan­for det grafiske dukkar det ofte opp spørsmål eller føre­spur­nad­er som er av den uforståelege sorten. Nettstaden Clients From Hell har sam­la ein god del av slike til spott, spe og vår sjåarlyst. Eg avs­lut­tar med å pre­sen­tere to av mine favorit­tar frå denne sida:

Sor­ry for the delay on your invoice. My grand­ma got real­ly sick… Oh, can you change the blue to aqua?

No! Don’t use pix­els! Pix­els make every­thing big­ger. Just use inch­es like a nor­mal person.

Ein eksplosjon av ei skrift!

Tid for refleksjon, last ned eit ikon!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: