Korleis setje opp Valve Hammer Editor


No skal eg gå gjen­nom og vise deg kor­leis du set­ter opp Ham­mer 3.4 (tidl. World­craft 3.3). Om du laster ned Steam-ver­sjo­nen, er den meir eller min­dre satt opp rik­tig, dog for bruk til steam-ver­sjonene av Counter-Strike og Half-Life 2 Deathmatch.

Først og fremst trenger du sjølve edi­toren. Den finner du her. Etter du har ned­lastin­ga, så installerer du det (eg bruk­te default bane: c:\Programfiler\Valve Ham­mer Editor).

For at alt skal kunne virke smerte­fritt, eller virke i det heile, så må du også ha ein­del andre små­fil­er. Du berre føl­ger veiled­ninga til kor­leis dei skal pakkes ut (mulig at dei lig­ger der allereie):

Hammer 3.4 tools

Last ned dei forskjel­lige filene (til alle mods du skal lage brett til) )og pakk dei ut i tools map­pa til Ham­mer (eks: c:\Program Files\Valve Ham­mer Editor\tools), så leg­ger filene seg der dem skal sjølv. Gå no til neste del av veiled­ninga under.

Gå til filområdet 

Generelt oppsett

Første steg mot å lage egne Counter-Strike-brett er unnagjort, og no gjen­står berre resten. Betryggande?

Konfigurering slik at programmet fungerer

Det første du må gjere etter å ha lagt til til­leg­gs­fi­lene i sine map­per (beskrive i del 1), er å starte opp sjølve pro­gram­met, og kon­fig­urere det for bruk. Velg Options frå Tools på menylin­ja. Følg punk­ta under for å sette pro­gram­met opp:

General

Dette vin­duet er det som måter deg f?rst. Undo lev­els kan settes til kva som helst, men jo høgare du set­ter den, til treigere vil mask­i­na di jobbe.

Resten kan stå slik det står. Det er ikkje så viktig.

2D-views

Her er det egentlig fritt fram for kva som skal vere krys­sa av for eller ikkje. Dei val­ga eg har satt opp er dei eg fore­trekk for å jobbe mest effek­tivt i Ham­mer. Grid Size kan godt vere satt til 8 (står 16 her).

3D-views

Her stiller du inn kor raskt ting skal vis­es i 3D-vin­duet. Også kor sen­si­tiv muse­nav­i­gasjo­nen skal vere.

Textures


Her er det lagt til dei primære tek­stur­fi­lene (.wad fil­er). Den einaste av dei i dømet over som bør vere der, er decals.wad, og lig­ger i valve map­pa di.

Vik­tig: Når du har laga ei wad-fil sjølv, så må den leg­gast i map­pa til mod­’et (c‑strike, tfc, half-life osv…) du lager den til (du forstod nok kva eg meinte). Der­som ikkje kan du få prob­le­mer når du skal teste/kjøre map­pet. Kom­mer tilbake til dette i neste veiledning…

Game Configurations

Her er det satt opp slik det blir når du bruk­er stan­dard­plasserin­gene av pro­gram­met og spelet/mod’et. Men det går an å skjønne det likev­el ut i frå biletet over.

Game data fila er kalla halflife-cs.fgd.

Steam CS 1.6:

Der­som du har Steam CS 1.6, så skal føl­gende uthe­va felt vist i dialog­bok­sen over foran­dres til:

Game exe­cutable Directory:
…\Steam\SteamApps\user@email.com\half-life

Mod Direc­to­ry :
…\Steam\SteamApps\user@email.com\counter-strike

Game Direc­to­ry :
…\Steam\SteamApps\user@email.com\counter-strike\cstrike

Build Programs

Du skal kunne sjå kor plasserin­gene er av dei forskjel­lige Build-filene er, men gjen­tar siste del av dei for sikker­hets skyld:

CSG exe­cutable:
…\Valve Ham­mer Editor\tools\hlcsg.exe

BSP exe­cutable:

…\Valve Ham­mer Editor\tools\hlbsp.exe

VIS exe­cutable:
…\Valve Ham­mer Editor\tools\hlvis.exe

RAD exe­cutable:
…\Valve Ham­mer Editor\tools\hlrad.exe

Desse filene skal komme med Valve Ham­mer Edi­tor, men om dei ikkje kjem med så har eg lagt dei i ei fil som kan las­tast ned her.

Steam CS 1.6:

Der­som du har Steam CS 1.6, så skal føl­gende uthe­va felt vist i dialog­bok­sen over foran­dres til:

Game exe­cutable:

…\Steam\SteamApps\user@email.com\half-life\hl.exe

Place com­piled maps in […]:
…\Steam\SteamApps\user@email.com\counter-strike\cstrike\maps

Når det er sagt er du fak­tisk fer­dig med å kon­fig­urere pro­gram­met og er klar til å ta til med å lage egne map. Sett i gang!

Ehm… Kom­mer tilbake til kor­leis, seinare. Hehe! Så kom innom seinare… Og viss du er klar for det allerede, så kvi­for er du fort­satt her inne og leser?

Eitt svar til “Korleis setje opp Valve Hammer Editor”

%d bloggers like this: