Nynorsk digital­dugnad

Eg er stolt brukar av nynorsk både analogt og digitalt, og eg støttar opp under dugnaden dei no har satt i gong. Prosjektet vart lansert 18. oktober, og har allereie fått medie­merksemd frå NRK og Framtida, i tillegg til at dei hadde hovud­inn­legget på debatt­sidene i BT. Norsk Målungdom har laga til ei samleside, dugnad.nynorsk.no, for arbeidet dei skal ta til med:

Me skal engasjera teneste­til­by­darar, aktivistar og nynorsk­bru­karar i ein felles innsats for nynorsk vekst i den digitale verda. Innsatsen skal i fyrste rekkje rettast mot populære og mykje brukte nette­nester (til dømes Wikipedia, nett-torg, nettbank­løy­singar, og liknande), sosiale media og ordlister for mobil­te­le­fonar. NMU skal arbeida for å spreia tospråklege ordbøker og fagter­mi­nologi på nynorsk på internett.

Det er sikkert ikkje mange av mine lesarar som nyttar nynorsk til dagleg. Eg rår likevel alle som har tid og lyst til å hjelpe til med å oversetje f.eks artiklar på den nynorske Wikipedia, ein filmtekst eller på fri programvare.